Fan Lan Tai
(1958-1967)
Yugu Xue
(1978-1985)
Dakang Song
(1985-1991)
     
 
 

    

           
Peijin Zhou
(1991-1995)
Guangzhen Meng  
(1995-1999)
Rongxiang Fang
(1999-2004)
 George Fu Gao  
(2004-2008)

Li Huang 
(2008-2013)

Shuangjiang Liu
(2013-2019)